این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 

 
نقشه کامل شهر شیراز به همراه آثار باستانی و آدرس آنها
صفحه اصلی > سازمان کنفرانس و کمیته علمی
.: سازمان کنفرانس و کمیته علمی


اعضای کمیته علمی- داوری تا کنون :


دکتر هنگامه کجوییان جعفری دانشگاه آزاد تهران واحد اسلامشهر
دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
دکترعرفانه نوروزی دانشگاه سپیدان
دکتر یلدا خلعتبری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکترمحمدرضا گودرزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکتر بهنام رزاق منشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش
دکترسوده پیوندی دانشگاه آزاد اسلامی- دانشگاه پیا نور
 دکتر سید رضا نبوی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
دکتر علی امیری دانشجوی دکتری تخصصی
دکتر عباس ملاتقی دانشگاه صنعتی قم
دکتر سیده سارا کریمی زاد مدرس دانشگاه سراسری
 دکترمصطفی اسماعیلی دانشگاه صنعتی بیرجند
دکترافشین همتا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترپونه سعیدی دانشگاه آزاد اسلامی
دکترمهدی بهروش دانشگاه آزاد تهران جنوب
عاطفه مهدی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 دکتر محمودرضا طهماسب پور  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال