این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 

 
نقشه کامل شهر شیراز به همراه آثار باستانی و آدرس آنها
صفحه اصلی > اهداف
.: اهداف

  • ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صنعتگران ،دانشجویان و دست‌اندرکاران
  • ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با مهندسي فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
  • آشنایی با مفاهیم جدید در تحلیل های مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
  • ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران کشوری و استاني  و دانشگاهیان
  • برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس
  • بررسی مشکلات زیرساخت های فناوری و ارتباطات کشور و ارائه راهکارهای عملی
  • بررسی چالش های مرتبط با برگزاری نشست های تخصصی
  • بررسی اندیشه ها و فناوری های نو در قالب محورهای کنفرانس
  • ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری های جدید به کشور
  • و...