این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 

 
نقشه کامل شهر شیراز به همراه آثار باستانی و آدرس آنها
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حمایت علمی دانشگاه گرجستان "Georgia University" از کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و تحلیل ها
Georgian university" حمایت علمی خود را از اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و تحلیل ها اعلام نمود .
back2016-07-06Voting is1 time