این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 

 
نقشه کامل شهر شیراز به همراه آثار باستانی و آدرس آنها
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نوع پذیرش مقالات (شفاهی و پوستر)
در اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و تحلیل ها، مقالات به دو شکل الف- ارائه شفاهی و ب- پوستر، ارائه خواهند شد. بر این اساس در ادامه مطلب توضیحاتی در رابطه با تفاوت این دو روش ارائه و نحوه تنظیم فایل نهایی مقالات در کنفرانس ارائه شده است ... به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

در اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و تحلیل ها، مقالات به دو شکل الف- ارائه شفاهی و ب- پوستر، ارائه خواهند شد. بر این اساس در ادامه مطلب توضیحاتی در رابطه با تفاوت این دو روش ارائه و نحوه تنظیم فایل نهایی مقالات در کنفرانس ارائه شده است ... به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
 
1- ارائه شفاهی: شامل مقالات برتر و مرتبط با رسالت­ های اصلی کنفرانس می­ باشد، که توسط داوران به لحاظ محتوا، روش ها و نوآوری حائز رتبه برتر و شفاهی شده است. این مقالات بایستی ضرورتاً در روز و محل برگزاری کنفرانس، طبق زمان تعیین شده بصورت سخنرانی توسط نویسندگان ارائه شوند. گواهی صادر شده برای نویسندگان مقالات شفاهی، از نوع «ارائه شفاهی» خواهد بود.

2- ارائه پوستر: این مقالات نیز با توجه به موضوع، ساختار مقاله و نظر هیأت داوران، پذیرفته و نوع ارائه آن به شکل «پوستر» تعیین شده است. در گواهی این مقالات به «پوستر» اشاره خواهد شد. پوسترها بایستی طبق فرمت تهیه شده و در محل سالن های جنبی کنگره برای شرکت کنندگان به نمایش در آیند. چکیده تمامی مقالات شفاهی و پوستر در CD کنگره درج شده و در پکیج کنگره به شرکت کنندگان ارائه می گردد.
 


back2016-06-23Voting is0 time